หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
ทัวร์กวางเจา CX1 Hongkong - Shenzhen - CantonFair 5D4N วันที่เดินทาง 15-19 APR 2017. 20,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ CAN CX-1/CAN
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา ฮ่องกง เซินเจิ้น หลอหวู่ MANGROVE GROOVE 3D WATER SHOW ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 121 (เต็มวัน) เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ ช็อปปิ้งนาธาน
สายการบิน
Cathay pacific Airways  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
เมษายน 2560 15 - 19
ราคาเริ่มต้น 20,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง Bus 1 เต็ม / Bus 2 รับได้ 18 ที่
Update ล่าสุด 25 มีนาคม 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น หลอหวู่ MANGROVE GROOVE 3D WATER SHOW
10.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข  5 - 6 แถว M  เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ (Cathay Pacific Airways)  พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
12.40 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 754 
16.20 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง  นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น  โดยรถโค้ช  เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซิ่นเจิ้นLOWUCITYคนไทยรู้จักในนามมาบุญครองเมืองไทยมีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า,กระเป๋า, นาฬิกา,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มีให้ได้เลือกสรรมากมาย  ทุกชิ้นล้วนเป็นของเลียนแบบ 
    
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (1) พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่งจากนั้น นำท่านชมโชว์ SHENZHEN MANGROVE GROOVE 3D WATER SHOW เป็นโชว์น้ำแบบ 3D ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่  OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางขนาดใหญ่ เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก การแสดงที่จะการใช้อุปกรณ์ แสง เลเซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำเป็นต้น หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักเซินเจิ้น ZTL  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เซินเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) แวะชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน และร้านยาบัวหิมะ พร้อมกับให้ท่านชิมชาชื่อดังของจีน จากนั้นนำท่านสู่เมืองกวางเจา 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่วซึ่งเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าราคาถูกซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนแต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วยถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกว่างโจวเป็นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกันบรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่นี่เป็นที่ขายของให้นักท่องเที่ยวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าที่อื่นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน
    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักกวางเจา ที่ HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 121 (เต็มวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)  นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท ***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณภัตตาคาร(6)พิเศษเมนูอาหารจีนแคระ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักกวางเจาที่HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHANหรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 121 (เต็มวัน) เซินเจิ้น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง ทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร,อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆมากกว่า 100 หมวดหมู่ ***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)***เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน ได้เวลาสมควร พบกันที่จุดนัดหมาย พาท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น 
    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่ ZTL HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ ช็อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) จากนั้นนำท่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเซิ้นเจิ้น  เพื่อเดินทางสู่ฮ่องกงหลังผ่านกระบวนการคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นโดยรถโค้ชเพื่อเดินทางเข้าฮ่องกง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร ณ วันเดินทาง) จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี คนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการแล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัว ให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงานโชคลาภยศศักดิ์และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้จากนั้นนำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์รี่ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่างๆได้ในราคาพิเศษ 
    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) จากนั้น ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน  ให้ท่านมีเวลาช็อปปิ้งที่ OceanTerminal, Harbour City สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ **อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย  เพื่อความสะดวกของท่านในการช็อปปิ้ง  ** สมควรแก่เวลา  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
22.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX 709
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน Cathay Pacific
 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 KG
 • ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 • ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สำหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน)
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป
 • *** กรณีท่านมีวีซ่าเดี่ยวจีน ที่ยังไม่ใช้งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ต โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทัวร์รับทราบก่อนจองทัวร์  เนื่องจากท่านจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้  เจ้าหน้าที่ตม.จีนจะใช้วีซ่าที่อยู่ในเล่มของท่าน หากเกิดความเสียหายใดๆ ภายหลัง  ทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว  เป็นการบริการแบบวีซ่าทั้งกรุ๊ป
 •  *** สำหรับท่านที่มีบัตรเอเปค ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าจีน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์ทราบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจอง พร้อมส่งเอกสารสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121
กวางเจา เทรดแฟร์ 2017

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2559 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2016 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved