หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
NX ทัวร์กวางเจาแฟร์ CantonFair-Macau 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง 15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170646
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา มาเก๊า จูไห่ ตลาดกงเป่ย ถนนคู่รัก The Lover’s Road ร้านผ้าไหม ยาบัวหิมะ ร้านหยก วัดผู่โถว กวางเจา ถนนคนเดินซางเซียจิ๋ว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 (เต็มวัน) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ จูไห่ มาเก๊า องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน
สายการบิน
Air Macau  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 31 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2 / BUS3
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ จูไห่ ตลาดกงเป่ย
09.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
11.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองมาเก๊า โดยเที่ยวบินที่ NX 885  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.25 น. เดินทางถึง”มาเก๊า”มาเก๊าตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลมีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป๋ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปด้วยคาบสมุทร มาเก๊า, เกาะไทป, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 3 สะพาน คือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. พาท่านเดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช เมืองจูไห่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่อง จากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”(Amazing Cityin China)ผ่านทางประตูบอก เขต หรือประตูพรมแดนระหว่างจีนและโปตุเกส (มาเก๊า) ซึ่งใช้เป็นด่านพรมแดนสู่ประเทศจีนสร้างในปีค.ศ.1849 ผ่านเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่จากนั้นท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ยให้ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดเสมือนเดินอยู่ในLOWUCENTREท่านจะสนุกสนานกับการต่อรองสินค้าราคาถูกทั้ง กระเป๋า ก้อปปี้แบรนด์เนมดังต่างๆ หรือเลือกซื้อเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า เครื่องประดับสำหรับทกุเพศทุกวัย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนู เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง (1) ที่พักจูไห่ LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 จูไห่ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ร้านผ้าไหม ยาบัวหิมะ ร้านหยก วัดผู่โถว กวางเจา ถนนคนเดินซางเซียจิ๋ว
เช้า รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม(2)หลังอาหารนำท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักTheLover’sRoad ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติกซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รักก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ2คนนั่งเท่านั้นจึงได้ชื่อว่าถนนคู่รักปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักแวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ลสาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่บริเวณอ่าวเซียงหูเป็นรูปแกะสลักสูง8.7เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล จากนั้นให้ท่านได้เลือกชมสินค้าที่โรงงานผ้าไหม สินค้าทุกชิ้นผลิตขึ้นจากไหมจีนชื่อดังที่มีคุณสมบัติเหนียว นุ่ม อาทิ ไส้ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง เป็นต้น
    
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) นำท่านชม วัดผู่โถวนมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี นมัสการองค์อมิตรพุทธเจ้าเพื่อการมีสุขสวัสดีและนมัสการพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เพื่ออายุยืนนาน  นำท่านชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีนยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯลฯและให้ท่านได้รับเลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กวางเจา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารพิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง(4)ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่วซึ่งเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าราคาถูกซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนแต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วยถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกว่างโจวเป็นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกันบรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกงบางช่วงของถนนจะมีการปิดถนนและมีการเปิดไฟสว่างไสวสวยงามมากแยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่นี่เป็นที่ขายของให้นักท่องเที่ยวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าที่อื่นๆจะคึกคักมากในช่วงกลางคืนที่พักกวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3 กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 (เต็มวัน) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า8,000รายมารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export CommoditiesFairแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน
    
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ (6) ที่พักกวางเจา HARBOUR METROPOLIS FOSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4 กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 จูไห่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงานผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่นสินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร,อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆมากกว่า100 หมวดหมู่***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงานได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่จูไห่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (8)  ที่พักจูไห่  LANDMARK HOTEL 
วันที่ 5 จูไห่ มาเก๊า องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยรถโค้ช จากนั้นนำท่านผ่านชมวิวของเกาะมาเก๊า ซึ่งจะผ่านชมจุดสำคัญๆต่าง เช่น มาเก๊าทาวเวอร์ ที่มีความสูงถึง 338 เมตร และแวะถ่ายรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัวมีความสูง18เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีนเพื่อคนให้รุ่นหลังได้ระลึกถึงและภายใต้รูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้แล้วนำท่านสู่ โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกลต่อมาในปีค.ศ.1835ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้คงเหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้า และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991นอกจากนี้ด้านหลังโบสถ์ยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้นและยังมีหลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโนผู้ก่อตั้งโบสถ์ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งยิ่งใหญ่พาท่านเดินสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊าหรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า เรียกว่า เซนาโด้สแควร์โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกสอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงเช่นเสื้อผ้าสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ESPRIT, GEODANO, BOSSINI, LEVI’S, BODY SHOP ฯลฯ นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า เช่น คุ้กกี้อัลมอนด์ มะนาวโปรตุเกส ขนมผัวจ๋าเมียจ๋า หมูแผ่นสูตรพิเศษ น้ำมันปลา   
    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) นำท่านเดินทางสู่โรงแรมหรูหรา 5 ดาว The Venetian Resort ชมบรรยากาศภายในบริเวณของTheVenetianResortที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคธีมของโรงแรมเป็นแบบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของชาวเวนิสท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้งกว่า350ร้านมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือกและยังมีสปาสุดหรูหราให้ท่านเลือกใช้บริการ มีร้านอาหารกว่า 20ร้านและที่นั่งรองรับกว่า 1,000ที่นั่งภายในมีเนื้อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการหรือสัมมนาและท่านยังสามารถล่องเรือกอนโดล่า(ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)ซึ่งมีฝีพายที่สามารถขับร้องเพลงได้อย่างไพเราะภายในยังบรรจุด้วยร้านค้ามากมายคล้ายกับยกห้างดังๆมาไว้ที่นี่อาทิเช่นCoachเป็นต้นและภายในบริเวณของโรงแรมและยังมีขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชื่นชมอันตระการตาให้ท่านได้สัมผัสเมืองเวนิสที่ยกมาตั้งใจกลางโรงแรมเรามีคาสิโนขนาดมหึมาให้ท่านได้ลองเสี่ยงโชคเล่นๆเพื่อความสนุกสนานสมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินมาเก๊าเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ NX882 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องทำวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท******

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – มาเก๊า ไป – กลับ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊า 
 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 20 KG
 • ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่านค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 • ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สำหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน)
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 
 • *** กรณีท่านมีวีซ่าเดี่ยวจีน ที่ยังไม่ใช้งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ต โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทัวร์รับทราบก่อนจองทัวร์  เนื่องจากท่านจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้  เจ้าหน้าที่ตม.จีนจะใช้วีซ่าที่อยู่ในเล่มของท่าน หากเกิดความเสียหายใดๆ ภายหลัง  ทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว  เป็นการบริการแบบวีซ่าทั้งกรุ๊ป
 • *** สำหรับท่านที่มีบัตรเอเปค ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าจีน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์ทราบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจอง พร้อมส่งเอกสารสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 

 • นามบัตรภาษาอังกฤษ  ท่านละ 2 ใบ (มีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ )
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทำบัตรเข้างาน)
 • ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นำบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ณ วันเข้างาน  พร้อมทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ทำบัตร  ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทิกรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 
     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121-122 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved