หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170678
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก กวางเจา ช้อปปิ้งถนนจาวเซี่ยจิ๋ว ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 พิเศษอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน
Emirates Airline  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

วันแรก  กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น
10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4ประตู9เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airlines 
14.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1ชม.)ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วยเกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะหลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว..นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถโค้ชใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรณวันเดินทาง)ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวของท่านเองในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ45-60นาทีจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมือง1ใน4เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เซินเจิ้น ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก กวางเจา ช้อปปิ้งถนนจาวเซี่ยจิ๋ว
เช้า รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม(2)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน และนำท่านชมสินค้าร้านหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3-4 ชั่วโมง  (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(3)กวางเจาเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีนตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางเจามีอีกชื่อหนึ่งว่า“เมืองแพะ””เล่ากันว่าเคยมีเซียนห้าองค์ขี่แพะที่ปากคาบรวงข้าวเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถิ่นนี้ “ไม่มีความอดอยากชั่วนิรันดร์”หลังจากที่เซียนหายตัวไปแพะทั้งห้าก็กลายเป็นหินหลังจากนั้นเป็นต้นมากวางเจาก็ได้ชื่อว่า “เมืองแพะ”จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่วเป็นถนนคนเดินที่มีความยาวถึง 1,218 เมตร ตัวอาคาร บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบโบราณเป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150ปีก่อนสมัยสงครามฝิ่ นปีค.ศ.1840ที่พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เข้าสู่ที่พักกวางเจา HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 พิเศษอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์”เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงานผู้ประกอบการ มากกว่า5,000รายมารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสน ใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่นสินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร,อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆมากกว่า100หมวดหมู่ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน) 
    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) ***พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เข้าสู่ที่พักกวางเจา HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เซินเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์”เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงานผู้ประกอบการมากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสน ใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน) หลังจากทานอาหารค่ำเรียบร้อยนำท่านเดินทางกลับสู่เซินเจิ้นโดยรถใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) พาท่านดูโชว์สวยงามอลังการของเมืองเซิ้นเจิ้นณ หมูบ้านวัฒนธรรมเข้าสู่ที่พักเซินเจิ้น Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ห้า เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(9)สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถโค้ช1ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรณวันเดินทาง)จากนั้นเดินทางไปวัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีอายุกว่า300ปีคนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภยศศักดิ์และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้ จากนั้นนำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์รี่ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ 
    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(10)จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเช่นOceanTerminal,HarbourCity สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า700ร้านค้าเช่นAmani,Prada,GucciBurberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior ,Fendi,LouisVuitton,Chole,ของเด็กเล่นที่ห้าToyr’usแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่DFSGalleriaเช่นBurberry ,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,LouisVuitton,Choleฯลฯ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องทำวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท******

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE
 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 KG
 • ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 • ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สำหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน)
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป*** กรณีท่านมีวีซ่าเดี่ยวจีน ที่ยังไม่ใช้งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ต โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทัวร์รับทราบก่อนจองทัวร์  เนื่องจากท่านจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้  เจ้าหน้าที่ตม.จีนจะใช้วีซ่าที่อยู่ในเล่มของท่าน หากเกิดความเสียหายใดๆ ภายหลัง  ทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว  เป็นการบริการแบบวีซ่าทั้งกรุ๊ป *** สำหรับท่านที่มีบัตรเอเปค ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าจีน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์ทราบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจอง พร้อมส่งเอกสารสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 

 • นามบัตรภาษาอังกฤษ  ท่านละ 2 ใบ (มีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ )
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทำบัตรเข้างาน)ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นำบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ณ วันเข้างาน  พร้อมทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ทำบัตร  ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 
     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121-122 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved