หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170678
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก กวางเจา ช้อปปิ้งถนนจาวเซี่ยจิ๋ว ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 พิเศษอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน
Emirates Airline  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 ตุลาคม 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

วันแรก  กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น
10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4ประตู9เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airlines 
14.05 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 384 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.05 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1ชม.)ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วยเกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะหลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว..นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้นโดยรถโค้ชใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรณวันเดินทาง)ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระด้วยตัวของท่านเองในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาในการเดินประมาณ45-60นาทีจากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซินเจิ้นซึ่งเป็นเมือง1ใน4เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้งเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เซินเจิ้น ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก กวางเจา ช้อปปิ้งถนนจาวเซี่ยจิ๋ว
เช้า รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม(2)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะให้ท่านรับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน และนำท่านชมสินค้าร้านหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3-4 ชั่วโมง  (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(3)กวางเจาเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งมีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภาคใต้ของจีนตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี ครั้งอดีตและยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาว ตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกวางเจามีอีกชื่อหนึ่งว่า“เมืองแพะ””เล่ากันว่าเคยมีเซียนห้าองค์ขี่แพะที่ปากคาบรวงข้าวเดินทางมาถึงเมืองกวางโจวและอวยพรให้ถิ่นนี้ “ไม่มีความอดอยากชั่วนิรันดร์”หลังจากที่เซียนหายตัวไปแพะทั้งห้าก็กลายเป็นหินหลังจากนั้นเป็นต้นมากวางเจาก็ได้ชื่อว่า “เมืองแพะ”จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่วเป็นถนนคนเดินที่มีความยาวถึง 1,218 เมตร ตัวอาคาร บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบโบราณเป็นย่านการค้าที่มีชื่อมาแต่โบราณประมาณ150ปีก่อนสมัยสงครามฝิ่ นปีค.ศ.1840ที่พระราชสำนักราชวงศ์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) เข้าสู่ที่พักกวางเจา HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 พิเศษอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์”เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงานผู้ประกอบการ มากกว่า5,000รายมารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสน ใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่นสินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร,อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆมากกว่า100หมวดหมู่ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน) 
    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) ***พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เข้าสู่ที่พักกวางเจา HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่ ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เซินเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์”เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจงานผู้ประกอบการมากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสน ใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน) หลังจากทานอาหารค่ำเรียบร้อยนำท่านเดินทางกลับสู่เซินเจิ้นโดยรถใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ณ วันเดินทาง)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) พาท่านดูโชว์สวยงามอลังการของเมืองเซิ้นเจิ้นณ หมูบ้านวัฒนธรรมเข้าสู่ที่พักเซินเจิ้น Perthden  Hotel or CAA Holy Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่ห้า เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(9)สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงโดยรถโค้ช1ชั่วโมง(ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรณวันเดินทาง)จากนั้นเดินทางไปวัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีอายุกว่า300ปีคนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภยศศักดิ์และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้ จากนั้นนำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์รี่ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ 
    
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(10)จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเช่นOceanTerminal,HarbourCity สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า700ร้านค้าเช่นAmani,Prada,GucciBurberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior ,Fendi,LouisVuitton,Chole,ของเด็กเล่นที่ห้าToyr’usแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่DFSGalleriaเช่นBurberry ,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,LouisVuitton,Choleฯลฯ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airlines เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องทำวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท******

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINE
 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 KG
 • ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 • ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สำหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน)
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป*** กรณีท่านมีวีซ่าเดี่ยวจีน ที่ยังไม่ใช้งานอยู่ในเล่มพาสปอร์ต โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทัวร์รับทราบก่อนจองทัวร์  เนื่องจากท่านจะไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปเข้าจีนได้  เจ้าหน้าที่ตม.จีนจะใช้วีซ่าที่อยู่ในเล่มของท่าน หากเกิดความเสียหายใดๆ ภายหลัง  ทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว  เป็นการบริการแบบวีซ่าทั้งกรุ๊ป *** สำหรับท่านที่มีบัตรเอเปค ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าจีน โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์ทราบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจอง พร้อมส่งเอกสารสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 

 • นามบัตรภาษาอังกฤษ  ท่านละ 2 ใบ (มีชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ )
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทำบัตรเข้างาน)ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นำบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ณ วันเข้างาน  พร้อมทั้งโชว์ตัวที่เคานเตอร์ทำบัตร  ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 
     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121
กวางเจา เทรดแฟร์ 2017

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved