หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
CX01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง14-18 OCT 2017. 19,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170679
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่
สายการบิน
Cathay pacific Airways  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 19,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน เซิ้นเจิ้น
05.20 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข  5 - 6แถวM  เคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ (Cathay PacificAirways) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
08.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 700 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.15 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง  นำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยจากนั้น ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานให้ท่านมีเวลาช็อปปิ้งที่ OceanTerminal,HarbourCity สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton,Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry,Cartier , Chanel,Coach , Dior , Fendi,Louis Vuitton ,Chole ฯลฯ**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกของท่านในการช็อปปิ้ง ** ได้เวลาอันสมควร  คณะพบกันที่จุดนัดพบ พาท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซินเจิ้น  โดยรถโค้ช  เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (1) ที่พักเซินเจิ้น  CAA HOLY SUN HOTEL , CENTURY  PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 2 เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) แวะชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน และร้านยาบัวหิมะ พร้อมกับให้ท่านชิมชาชื่อดังของจีน จากนั้นนำท่านสู่เมืองกวางเจา 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่วซึ่งเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าราคาถูกซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อน แต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมาย และสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วยถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกว่างโจวเป็นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่นี่เป็นที่ขายของให้นักท่องเที่ยวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าที่อื่นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) ที่พักกวางเจา ที่ HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHANหรือระดับเดียวกัน
วันที่ 3 กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “ กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท ***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน
    
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) พิเศษ!!!เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติพักกวางเจาที่HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 4 กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง ทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร,อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)***เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงานได้เวลาสมควรพบกันที่จุดนัดหมายพาท่านเดินทางสู่  เซิ้นเจิ้น 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)  จากนั้นพาท่านดูโชว์สวยงามอลังการของ เมืองเซิ้นเจิ้น ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมที่พักเซินเจิ้น  CAA HOLY SUN HOTEL , CENTURY  PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ 5 เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(9)จากนั้นนำท่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเซิ้นเจิ้นเพื่อเดินทางสู่ฮ่องกงหลังผ่านกระบวนการคนเข้าเมืองแล้วนำท่านขึ้นโดยรถโค้ชเพื่อเดินทางเข้าฮ่องกงใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร ณ วันเดินทาง)จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิวหรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีคนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการแล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภยศศักดิ์และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้จากนั้นนำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียนณ วัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์รี่ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่างๆได้ในราคาพิเศษ
    
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) สมควรแก่เวลา  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
17.05 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX 703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องทำวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท******

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน Cathay Pacific
 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 KG
 • ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
 • ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน
 • ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สำหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน)
 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป
 • ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 

 • นามบัตรภาษาอังกฤษ  ท่านละ 2 ใบ
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทำบัตรเข้างาน)
 • ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นำบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจอง 
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121-122 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved