หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
CX02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 20,900.-
ประเภททัวร์ เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170680
ไฮไลท์ทัวร์ กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น อิสระช็อปปิ้งห้างหลอวู่ เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
สายการบิน
Cathay pacific Airways  
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 20,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

 

วันแรก
กรุงเทพฯ  ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น อิสระช็อปปิ้งห้างหลอวู่
08.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4ประตูหมายเลข 5-6แถวMเคาน์เตอร์สายการบินคาร์เธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ (Cathay Pacific Airways) พบเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.05 น.
เหินฟ้าสู่ เมืองฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 750 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
15.00 น.
เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมืองนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยได้เวลาอันสมควรคณะพบกันที่จุดนัดพบพาท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเซินเจิ้นโดยรถโค้ชเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม 
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นพาท่านอิสระช็อปปิ้ง ห้างหลอวู่แหล่งช็อปปิ้งสินค้าชื่อดังของเมืองเซิ้นเจิ้นที่พักเซินเจิ้น CAA HOLY SUN HOTEL , CENTURY  PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง
เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว
เช้า
รับประทานอาหารเช้าณโรงแรม (2)แวะชมโรงงานผลิตหยกที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน และร้านยาบัวหิมะ พร้อมกับให้ท่านชิมชาชื่อดังของจีน จากนั้นนำท่านสู่เมืองกวางเจา 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)หลังอาหารให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซางเซี่ยจิ่วซึ่งเป็นตลาดค้าส่งเสื้อผ้าราคาถูกซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนแต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกว่างโจว เป็นถนนสั้นๆสองสายมาเชื่อมต่อกัน บรรยากาศจะคล้ายๆย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก และยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว ที่นี่เป็นที่ขายของให้นักท่องเที่ยวดังนั้นราคาจึงสูงกว่าที่อื่นๆ จะคึกคักมากในช่วงกลางคืน
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) ที่พักกวางเจา ที่ HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHANหรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม
กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจChineseExportCommoditiesFairแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงาน
 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร(6)พิเศษ!!!เมนูบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ พักกวางเจาที่ HARBOUR METROPOLIS HOTEL ,FOSHAN หรือระดับเดียวกัน
วันที่สี่
กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์  ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (7) นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพื่อมองหาช่องทาง ทางธุรกิจงาน ผู้ประกอบการ มากกว่า 5,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการ ในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลก ให้ความสนใจ China Import and Export Fair Complex แหล่งรวมสินค้าทุกประเภท อาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี, การเกษตร , อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ  มากกว่า 100 หมวดหมู่ ***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)*** เพื่อให้ท่านได้สะดวกต่อการชมงานได้เวลาสมควร พบกันที่จุดนัดหมาย พาท่านเดินทางสู่  เซิ้นเจิ้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคาร (8) จากนั้นพาท่านดูโชว์สวยงามอลังการของเมืองเซิ้นเจิ้นณหมู่บ้านวัฒนธรรมที่พักเซินเจิ้นCAA HOLY SUN HOTEL , CENTURY  PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันที่ห้า
เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) จากนั้นนำท่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเซิ้นเจิ้นเพื่อเดินทางสู่ฮ่องกงหลังผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านขึ้นโดยรถโค้ชเพื่อเดินทางเข้าฮ่องกง  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพจราจร ณ วันเดินทาง) จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี คนทั่วไปและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการแล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดี มีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้จากนั้นนำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียนณวัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบจิวเวอร์รี่ที่นี่ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องประดับต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร(10)จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านถนนนาธานให้ท่านมีเวลาช็อปปิ้งที่ OceanTerminal,HarbourCityสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า700ร้านค้าเช่นAmani,Prada,GucciBurberry,Cartier ,Chanel,Coach,Dior,Fendi,LouisVuitton,Chole,ของเด็กเล่นที่ห้างToyr’usแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่DFSGalleriaเช่น Burberry,Cartier,Chanel,Coach,Dior,Fendi,Louis Vuitton,Choleฯลฯสมควรแก่เวลาคณะพร้อมกันณจุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
19.50 น.
ออกเดินทาง โดยสายการบิน Cathay Pacific Airways เที่ยวบินที่ CX 703 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.45 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องทำวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท******

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ฮ่องกง ไป – กลับ โดยสายการบิน Cathay Pacific

 • ค่าภาษีสนามบิน / ค่าภาษีน้ำมัน

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 30 KG

 • ค่าโรงแรมที่พัก / พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

 • ค่ามัคคุเทศก์อาชีพท้องถิ่น

 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุในรายการ

 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

 • ค่ารถปรับอากาศระดับมาตรฐาน

 • ค่าบัตรเข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์  (สำหรับท่านที่ไม่เคยมีบัตรเข้างานมาก่อน)

 • ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 144 ช.ม. (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบทั้งกรุ๊ป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม

 • ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น 150 หยวน / ลูกค้า 1ท่าน/ตลอดทริป

 • ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับทำบัตรเข้างาน 

 • นามบัตรภาษาอังกฤษ  ท่านละ 2 ใบ

 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นขาวหรือฟ้า (เพื่อทำบัตรเข้างาน)

 • ท่านใดที่เคยเข้างานกวางเจาแฟร์และมีอายุบัตรงานไม่เกิน 3 ปีนับจากครั้งล่าสุด สามารถใช้บัตรเข้างานอันเก่าได้ค่ะ แล้วกรณีที่ท่านไม่ได้นำบัตรเก่ามาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ 200 หยวนต่อท่าน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บแต่เป็นกฎของงานแฟร์ 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท หลังจากทำการจอง 

 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

 • กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121-122 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved